APEL: NE ODLAŽITE OTPAD NA JAVNIM POVRŠINAMA

Ostavljanje raznog otpada, prvenstveno šuta i zelenog otpada, na javnim površinama, naročito uz kontejner, je svakodnevna pojava. Više ekipa Komunalno Stambenog doo, je u kontinuitetu na terenu i odnosi „zaboravljeni“ otpad. Sve ovo stvara negativnu sliku o našem gradu, a i proizvodi ogromne troškove uklanjanja.

Apelujemo na građane da obustave nelegalna odlaganja i postupaju u skladu sa opštinskom odlukom. Podsećamo da je Skupština opštine Herceg-Novi na sjednici održanoj 26.12.2017. donijela Odluku o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji Opštine Herceg-Novi, kat.parcela br. 2000 KO Ubli (Tisove grede). Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi, broj 1 od 09.01.2018. Tekst odluke možete pogledati klikom na: ODLUKA – odlaganje zelenog otpada

Posbno apelujemo, i molimo građane, da se ne vrši odlaganje na javnim površinama duž Rivijere danima pred i u toku Praznika mimoze.