OBJAVLJEN TENDER ZA NABAVKU NOVOG MINI BAGERA

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka novogmini bagera procijenjene vrijednosti sa PDV-om 34.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 2312/18 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 24.08.2018. godine. Lica za davanje informacija Mladen Rostović, Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999 e-mail komunalnohn@t-com.me.