UKLANJANJE ČEMPRESA U ULICI MIĆE VAVIĆA

Postupajući po nalogu Službe komunalne policije, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su jedno stablo čempresa u ulici Miće Vavića u Herceg-Novom. Stablo je uklonjeno zato je uveliko počelo da se suši, pa je predstavljalo opasnost od pada, odnosno ugrožavalo je ljude i materijalna dobra.