UKLANJANJE OSUŠENIH GRANA

Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru je konstatovano da u krošnji stabla trešnje koja se nalazi na javnoj površini u ulici Prve bokeške brigade, postoje grane koje su se prelomile i osušele, pa predstavljaju opasnost po ljude i materijalna dobra. Uklanjanje polomljenih i osušenih grana izvršio je Sektor za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo.