ČIŠĆENJE POTOKA NEMILA

Vodotok Nemila je jedan od potoka u kome su, u vrijeme većih kiša, bujične vode izuzetno izražene. U prošlosti je, u više navrata, i pored redovnog čišćenja, predstavljao veliku opasnost od plavljenja. Prvenstveno su bili ugroženi objekti u donjem dijelu potoka. Da bi se ta opasnost svela na najmanju moguću mjeru organizovano je njegovo temeljno čišćenje mašinskim putem. Obzirom da Komunalno Stambeno doo ne poseduje odgovarajuću mehanizaciju, za ove poslove je angažovano preduzeće Fortis Mont iz Herceg-Novog. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Komunalno Stambeno doo.