IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU POLOVNOG SPECIJALNOG KAMIONA – GRAJFERA

Na osnovu člana 55 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl.List CG br 42/11 i 57 /14,28/15 i 42/17) „Komunalno stambeno“ DOO Herceg Novi je na portalu Uprave za javne nabavke, na adresi www.ujn.gov.me dana 23.08.2018. godine objavilo izmjenu tenderske dokumentacije br. 2253/18 i broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 2-02/18 od 17.08.2018. godine za nabavku robe – polovni specijalni kamion-grajfer.