Javne nabavke – napomene

Sve postupke javnih nabavki „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi sprovodi u skladu za Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) i shodno članu 62, stav 1

obavještenje o javnoj nabavci oglašava u dnevnim novinama, u zakonski predviđenom roku ( tri dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije ) na portalu Uprave za javne nabavke na adresi www.ujn.gov.me. Na istoj adresi za javnu nabavku na koju se odnosi objavljena tenderska dokumentacija, objavljuje se Pojašnjenje tenderske dokumentacije, izmjena tenderske dokumentacij, Odluka ( Rješenje ) o izboru najpovoljnije ponude i Ugovor sklopljen sa izabranim najpovoljnijem ponuđačem, a sve u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.