Nabavka gotovog betona-otvoreni postupak

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac „Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka gotovog betona, sukcesivno za period od 12 mjeseci, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 24.290,00 €. Tenderska dokumentacija broj 3451/19 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me  dana 19.11.2019. godine. Lica za davanje informacija: Mladen Rostović i Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999 e-mail komunalnohn@t-com.me.