O nama

Komunalno stambeno preduzeće osnovano je 01.07.1999. Nastalo je segmentacijom tadašnjeg jedinstvenog  Javnog komunalnog preduzeća (JKP) na tri preduzeća: JP Komunalno stambeno, JP Čistoća i JP vodovod i kanalizacija. Osnovne djelatnosti preduzeća su održavanje javne rasvjete, javnih zelenih površina i  lokalnih puteva, kao i pružanje usluga na gradskim pijacama i gradskom groblju na Savini. Preduzeće je u samom startu bilo izuzetno slabo opremljeno. Vremenom se je ta situacija popravljala, ali je i danas daleko od potreba.

Nastankom ovog preduzeća djelatnosti kojima se bavi su sve više dolazile do izražaja, pa se slobodno može reći da je preduzeće u celini, kao i pojedine njegove grane, postale prepoznatljive i da su gradjani i gosti mogli da primete značajan napredak.

Komunalno stambeno  je bilo nosilac poslova na izgradnji i rekonstrukciji velikog broja trasa javne rasvjete, što je uz redovno tekuće održavanje postojećih, doprinjelo da je javno osvetljenje na teritoriji čitave opštine iz godine u godinu bilo sveobuhvatnije.

Redovno održavanje javnih zelenih površina uz uredjivanje novoformiranih skverova i vidikovaca, sadnji i obnavljanju zelenog fonda je bila stalna aktivnost  Sektora za održavanje javnih zelenih površina.

Nedovoljna ulaganja u održavanje i obnovu lokalne putne mreže u dužem vreemenskom periodu, posebno u turbulentnoj poslednjoj dekadi prošloga vjeka, stvorila su veliku potrebu na intenziviranju održavanja ove infrastrukturne grane. Preduzeće je, u obimu koji je opština mogla finansijski da isprati, činilo napore da se i na ovom planu ostvari pozitivan pomak.

U kontinuitetu su radjeni značajni i obimni poslovi na regulisanju kanala i potoka za odvod atmosferskih padavina, čišćenje snijega u pojedinim djelovima naše opštine, novogodišnja svijetlosna dekoracija i niz drugih poslova.

Racionalnost i ušteda na svim poljima su imperativno sprovodjeni sve vrijeme postojanja, pa se  nije zapadalo u velike dubioze, kredite i slično.

Na osnovu važećih zakona preduzeće  je 2014.godine  preregistrovano u društvo ograničene odgovornosti, preuredivši sva akta i zadržavajući osnovne djelatnosti.

Preduzećem su do sada rukovodili:

Željko Kokeza, diplomirani pravnik od 01.07.1999. do 11.08.2000.

Branislav Mitrović, profesor matematike od 11.08.2000. do 01.06.2012.

Boris Seferović,  menadzer u car. šped. i osig.    od 01.06.2012. do  08.05.2015.

Branislav Božović, dipl.ing.el. od 08.05.2015. do 20.10.2016.

Munevera Dabović, dipl.ing.el. od 20.10.2016. do 14.02.2017.

Branko Crnogorčević, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista elektroenergetike

od 14.02.2017. do 24.08.2017.

Jasmina Konjević, dipl.inženjer arhitekture od 24.08.2017. do 29.07.2021.

Boris Seferović,  menadzer u car. šped. i osig. od  29.07.2021. i dalje