OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI BIODROBILICE

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka nove, mobilne biodrobilice , ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 15,000.00 €. Tenderska dokumentacija broj 1368/17 za ponovljeni postupak, objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 20.04.2017. godine. Lice za davanje informacija Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999 e-mail komunalnohn@t-com.me.