OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI LEDOMATA ZA DROBLJENI-MRVLJENI LED

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka novog ledomata za drobljeni-mrvljeni led, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 3,000.00€. Tenderska dokumentacija broj 727/17 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi
www.ujn.gov.me dana 06.03.2017. godine. Lice za davanje informacija Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999 e-mail komunalnohn@t-com.me.