OBJAVLJEN TENDER O NABAVCI POLOVNOG POGREBNOG VOZILA

 

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac „ Komunalno-stambeno „ DOO Herceg Novi oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka polovnog pogrebnog vozila , procijenjene vrijednosti sa PDV-om 8,500.00 €. Tenderska dokumentacija broj 4043 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 28.11.2016. godine. Lice za davanje informacija Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999, e-mail komunalnohn@t-com.me.