OBJAVLJEN PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) „ Komunalno-stambeno „ DOO Herceg Novi obavještava da je PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU objavljen na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 26.01.2017. godine. Lice za davanje informacija Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999, e-mail komunalnohn@t-com.me.