otvoreni postupak za nabavku materijala za održavanje postojeće i nove javne rasvjete

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14,
28/15 i 42/17) naručilac „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1,
oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka materijala za održavanje postojeće i nove javne rasvjete, sukcesivno za period od 12
mjeseci, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 40.000,00 €. Tenderska dokumentacija
broj 17296/20 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi na adresi www.ujn.gov.me  dana 26.06.2020. godine. Lice za davanje informacija: Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999 e-
mail komunalnohn@t-com.me.