Pojašnjenje tenderske dokumentacije za nabavku mini bagera

Na osnovu člana 56, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naručilac „Komunalno-stambeno” DOO Herceg Novi, ul. Marka Vojnovića 1, je objavio

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Za ponovljeni postupak nabavke mini bagera Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 2985/18 objavljeno je na Portalu javnih nabavki, na adresi  www.ujn.gov.me  dana 30.10.2018. godine. Lica za davanje informacija Mladen Rostović, Branislava Vojvodić, telefon 031-324-999 e-mail komunalnohn@t-com.me.