PONOVNO ČIŠĆENJE KANALA, RIGOLA, REŠETKI I PROPUSTA ATMOSFERSKIH VODA

I pored ogromnih padavina nisu evidentirani veći problemi u funkcionisanju kanala za odvodnju atmosferskih voda. Zabilježeni su problemi sa velikim količinama vode na ulicama i putevima u toku samih padavina, ali je to, zbog ogromnog slivnog područja i velike visinske razlike, neminovnost. Redovno održavanje sistema za odvodnju površinskih voda, doprinelo je tome da je on funkcionisao sve vrijeme. Velike količine atmosferskih voda nanijele su jako puno raznog otpada. Da bi vodotokovi bili spremni za nove padavine koje se najavljuju, ekipe Komunalnog-Stambenog doo, redovno obilaze teren. U kontinuitetu, čiste kanale,propuste, rigole, rešetke i šahtove , kako bi vodotoci površinskih voda i u buduće imali što bolju prohodnost.