PREGLED POSLOVA ODRADJENIH U ZELENILU TOKOM JUNA I JULA

U periodu neposredno pred početak turističke sezone i tokom njenog prvog dijela zaposleni u Sektoru za održavanje javnih zelenih površina su uradili brojne poslove. Izdvajamo:

 • okošena su sva naselja predviđena Planom i programom po 2 puta, a pojedina naselja i 3 puta;
 • okošeni su sve površine oko dječjih mobilijara na teritoriji opštine;
 • svi parkovi i skverovi su okošeni, okopani i oplevljeni;
 • orezana su polustablašca i žbunasto grmlje;
 • žive ograde su orezane po dva puta;
 • redovno su zalivane javne površine;
 • očišćene je 120 palmi od suvih listova koje su ugrožavale pješačku i saobraćajnu komunikaciju (samo suvih listova zbog zabrane čišćenja do novembra);
 • istretirane su površine koje su označene kao zaražene zone i to: Bijela dva tretiranja i Savina jedno tretiranje;
 • odrađena je još jedna dendrohirurgija na jednoj palmi u Bijeloj, u cilju spašavanja palme od Crvenog palminog surlaša;
 • okošene su površine oko spomenika i zaštićenih sakralnih objekata;
 • odveženo je oko 250 tura zelenog otpada i to: otpad koji je nastao od radova zaposlenih u sektoru, ali i zeleni otpad koji nesavesni građani ostavljaju pored kontejnera;
 • radilo se na uređenju kuće Ive Andrića, Zavičajnog muzeja, Kanli kule i Španjole;
 • odrađeno je i više poslova po nalozima Komunalne policije