SANACIJA POTPORNOG ZIDA KOD „RENTA VILA“

Služba Komunalne policije, Odjeljenje za inspekcijski nadzor, je rješenjem broj 02-9-365-769/2017 od 20.03.2017. naložila Komunalno Stambenom doo, da u roku od 10 dana „izvrši sanaciju potpornog ramenog zida na jednom dijelu gdje je vidljivo oštećenje u ul. Bata Vrankovića br. 9 kod Renta vila“. U obrazloženju rješenja se, između ostalog, konstatuje da prijeti opasnost da se dio zida obruši na saobraćajnicu. Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, je pomenuto rješenje izvršila u zadatom roku.