Visina godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata.

 

Na osnovu čl.18 i 19 Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva (Sl.list CG o.p.br.26/2012, ) donosi se :

                       C J E N O V N I K

Visina godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta određuje se u zavisnosti od kategorije puta i vrste djelatnosti koju korisnik ili vlasnik zemljišta uz put obavlja u objektu i iznosi za :

Benzinske i plinske stanice

– gradske ulice i ulice u naselju 1.500,00 €.

– lokalni put 1.000,00 €.

Hoteli

– gradske ulice i ulice u naselju 180,00 €.

– lokalni put 120,00 €.

Moteli

– gradske ulice i ulice u naselju 150,00 €.

– lokalni put 100,00 €.

Restorani

– gradske ulice i ulice u naselju 100,00 €.

– lokalni put 70,00 €.

Komercijalni objekti površine do 10 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 12,00 €.

 • lokalni put 10,00 €.

Komercijalni objekti površine 10 do 20 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 18,00 €.

 • lokalni put 12,00 €.

Komercijalni objekti površine 20 do 30 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 25,00 €.

 • lokalni put 15,00 €.

Komercijelni objekti površine 30 do 40 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 35,00 €.

 • lokalni put 20,00 €.

Komercijalni objekti površine 40 do 50 m2.

– gradske ulice i ulice u naselju 50,00 €.

– lokalni put 25,00 €.

Komercijalni objekti površine 50 do 100 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 100,00 €.

 • lokalni put 40,00 €.

Komercijalni objekti površine 100 do 200 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 150,00 €.

 • lokalni put 60,00 €.

Komercijalni objekti površine 200 do 300 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 180,00 €.

 • lokalni put 80,00 €.

Komercijelni objekti površine 300 do 400 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 200,00 €.

 • lokalni put 100,00 €.

Komercijelni objekti površine 400 do 500 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 220,00 €.

 • lokalni put 130,00 €.

Komercijalni objekti površine preko 500 m2.

 • gradske ulice i ulice u naselju 250,00 €.

 • lokalni put 160,00 €.

Početak primjene cjenovnika od 16.08.2012. god.