ZAPOČETI RADOVI NA ČIŠĆENJU RIJEKE SUTORINE

U skladu sa nalogom Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju Opštine Herceg Novi br. 02-13-364-524/2017 od 26.09.20017. godine i dopisom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za vode br. 11/17-0101757/2 od 21.09.2017.godine u kome se daje suglasnost za čišćenje rijeke Sutorine, Komunalno Stambeno doo pristupilo je izvođenju navedenih radova. Predviđeni su radovi na 5 lokacija u gornjem toku rijeke Sutorine, u potezu od osnovne škole u Sutorini do graničnog prelaza „Debeli brijeg“. Radovi se odnose isključivo na ravnanju postojećih nanosa u samom koritu rijeke Sutorine, kao i na sječu i odvoz zelenila koji na pojedinim lokacijama ( uglavnom oko mostova) preti da napravi zagušenje u slučaju obilnijih padavina. Nije predviđen nikakav odvoz šljunka ili kamena iz same rijeke, kao ni bilo kakva intervencija na promjeni rečnog korita ili pravca riječnog toka.

Prvog dana je očišćen bočni vodotok, preko puta škole u Sutorini, koji se uliva u rijeku. Ovi radovi, od izuzetnog značaja kao preventiva od poplava, se nastavljaju.