ZELENILO UREDILO POVRŠINU KOD CITADELE

Služba Komunalne policije je konstatovala da je škarpa koja se nalazi na Šetalištu 5 Danica, kod Citadele, neuređena i zapuštena. Naloženo je Komunalno Stambenom doo uređivanje ove površine. Radnici Sektora za održavanje zelenila Komunalno Stambenog doo, su pristupili uređenju ove površine koja je bila zapuštena u dužem vremenskom periodu. Uklonjena je ogromna količina zelenog otpada (tri kamiona) koju sa najverovatnije vlasnici okolnih kuća i bašti tu lagerovali, obavljeno orezivanje, košenje grabuljanje … Rečju površina je dovedena u uredno stanje.