Ušteda struje i do 70 odsto

U OPŠTINI TVRDE DA JE PROJEKAT LED SVJETILJKI REALIZOVAN PO ZAKONU

Iz pres slu­žbe Op­šti­ne Her­ceg No­vi ju­če je sa­op­šte­no da za­mje­na i ugrad­nja led svje­tilj­ki pred­sta­vlja ka­pi­tal­ni pro­je­kat za grad, ko­ji će omo­gu­ći­ti zna­čaj­nu ušte­du elek­trič­ne ener­gi­je, a sa­mim tim i sma­nje­nje tro­ško­va za jav­nu ra­svje­tu.
Pr­ve pro­cje­ne go­vo­re da će fi­nan­sij­ska ušte­da bi­ti i do 70 od­sto, što će omo­gu­ći­ti da ra­svje­ta prak­tič­no sa­mu se­be is­pla­ti za ne­ko­li­ko go­di­na. Kon­kret­no, Op­šti­na Her­ceg No­vi tre­nut­no za jav­nu ra­svje­tu iz­dva­ja 40.000 eura mje­seč­no, dok će uvo­đe­njem led ra­svje­te mje­seč­ni ra­ču­ni bi­ti oko 15.000 eura. Ten­de­ru je pret­ho­dio i pi­lot- pro­je­kat is­pi­ti­va­nja ener­get­ske efi­ka­sno­sti i ušte­de elek­trič­ne ener­gi­je, ko­ji je ura­di­lo Ko­mu­nal­no-stam­be­no pred­u­ze­će. Vri­jed­nost pro­jek­ta je 2,69 mi­li­o­na eura, a nje­go­va spe­ci­fič­nost je u to­me što će iza­bra­ni po­nu­đač obez­bi­je­di­ti sto­pro­cent­no ula­ga­nje, dok će Op­šti­na Her­ceg No­vi in­ve­sti­ci­ju po­če­ti da ot­pla­ću­je u še­sto­mje­seč­nim anu­i­te­ti­ma to­kom šest go­di­na. Pr­va ra­ta bi­će is­pla­će­na po­la go­di­ne na­kon što poč­ne za­mje­na svje­tilj­ki. Ugo­vor je za­klju­čen na rok od 10 go­di­na, ko­li­ki je i ga­rant­ni rok odr­ža­va­nja či­ta­vog si­ste­ma, od­no­sno 50.000 rad­nih sa­ti. Pre­ma to­me, ugo­vo­rom ni­je pred­vi­đe­no da Op­šti­na Her­ceg No­vi upla­ću­je no­vac na ra­čun iza­bra­nog po­nu­đa­ča pri­je ne­go što on uđe u po­sao, če­ga će se lo­kal­na upra­va strikt­no pri­dr­ža­va­ti. Op­šti­na Her­ceg No­vi je, ta­ko­đe, is­po­što­va­la kom­plet­nu prav­nu pro­ce­du­ru, ka­da je ri­ječ o pro­ce­su ko­ji je pret­ho­dio iz­bo­ru po­nu­đa­ča- ob­ja­šnja­va­ju u pres slu­žbi Op­šri­ne.
Ima­ju­ći u vi­du da su fir­me „Mi­nel-Šre­der“ iz Be­o­gra­da i „Fi­ni dom“ iz Pod­go­ri­ce to­kom po­stup­ka vi­še pu­ta ula­ga­le žal­be po sop­stve­noj pro­cje­ni, ko­mi­si­ja Op­šti­ne Her­ceg No­vi je do­ku­men­ta­ci­ju u ne­ko­li­ko na­vra­ta pro­sle­đi­va­la Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki Cr­ne Go­re, ko­ja je sve te žal­be od­ba­ci­la.Po za­vr­šet­ku ten­der­skog po­stup­ka, tvr­de u lo­kal­noj upra­vi, Op­šti­na Her­ceg No­vi je s po­nu­đa­čem „He­sa Light“ A/S iz Dan­ske za­klju­či­la ugo­vor 17. no­vem­bra 2015. go­di­ne, ko­ji je već sko­ro dva mje­se­ca jav­no ob­ja­vljen na saj­tu Op­šti­ne Her­ceg No­vi. Kon­zor­ci­jum iz Dan­ske je, ka­ko na­vo­de, iza­bran na osno­vu ten­der­ski i za­kon­ski ute­me­lje­ne po­nu­de, ko­ja u po­tup­no­sti od­go­va­ra za­htje­vi­ma Op­šti­ne Her­ceg No­vi u smi­slu fi­nan­sij­ske i teh­nič­ke odr­ži­vo­sti ci­je­log pro­jek­ta.

Izvor: Dnevne novine Dan